Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące województwa: małopolskie, śląskie i opolskie do udziału w trzech aktualnie realizowanych projektach współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ”, „KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI” , „PRACA BEZ BARIER II„, „ABSOLWENT

OFERUJEMY:

  • Wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego
  • Wsparcie doradcy zawodowego
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Kursy zawodowe
  • Oferujemy również możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo w zakładkach DOKUMENTY DO POBRANIA w poszczególnych projektach.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące realizacji projektów oraz zasad rekrutacji

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE        32/ 647 80 50

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE                    505 104 445  lub 782 283 470

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE                602 281 734  lub  608 349 598

O NAS
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” zostało założone w 2003 roku przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, proszowickiego, miechowskiego i zawierciańskiego. Stowarzyszenie „KLUCZ” działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, wspiera instytucje, organizacje i osoby zagrożone różnymi dysfunkcjami społecznymi, działa na rzecz zwalczania bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy, promuje ideę wolontariatu i integracji europejskiej oraz upowszechnia i promuje ekonomię społeczną.

Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, a od 2007 jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kolbarku dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. W 2009 roku wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym założyło Spółdzielnię Socjalną „OPOKA”, która coraz prężniej działa w branży szkoleniowej i gastronomicznej. W 2010 roku utworzono oddział Stowarzyszenia „KLUCZ” w Pałecznicy, w powiecie proszowickim. Uchwałę o powołaniu oddziału terenowego Zarząd Stowarzyszenia podjął 5 stycznia 2010 r.,
13 stycznia zorganizowano natomiast pierwsze Walne Zebranie. Z dniem 18 lutego 2010 r. oddział uzyskał wpis do KRS oraz osobowość prawną. Oddział stowarzyszenia funkcjonujący w Pałecznicy, podobnie jak stowarzyszenie – „matka”, działa w sferze społecznej. Ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, profilaktykę środowiskową, zwalczanie bezrobocia oraz aktywną politykę rynku pracy. Od 2010 roku realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie angażuje się również w akcje społeczne i charytatywne, m.in. prowadzi kampanie na rzecz przekazywania 1 % z podatku dla osób niepełnosprawnych i chorych potrzebujących wsparcia i pomocy. Poprzez szeroką działalność wspiera osoby niepełnosprawne, bezrobotne i ubogie, głównie w ramach projektów i programów aktywizujących ich społecznie i zawodowo.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytucjami pomocy społecznej, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ekonomii społecznej. Organizacja posiada całkowite wyposażenie biurowe, komputerowe, multimedialne, niezbędne do prowadzenia zajęć szkoleniowych i warsztatowych, również dla osób niepełnosprawnych.