Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – sukcesem włączenia społecznego w powiecie olkuskim II

Cel projektu: Zwiększenie samodzielności u 24 osób z niepełnosprawnością w st. umiarkowanym i znacznym poprzez świadczenie usług asystencji osobistej w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024

Zachęcamy do udziału w projekcie:

– Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

– Osoby z niepełnosprawnością psychiczną

– Osoby z niepełnosprawnością fizyczną

– Osoby z niepełnosprawnością w zakresie zmysłów

– Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

Docelowa grupa:

Wsparciem zostanie objętych 30 pełnoletnich osób zamieszkujących powiat olkuski oraz posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym, lub traktowane na równi do wymienionych, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną (minimum częściowa samodzielność, osoby całkowicie niesamodzielnie wymagające stałej opieki nie mogą być uczestnikami projektu) psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby objęte pomocą nie mogą korzystać równocześnie z tej samej formy wsparcia asystenta w ramach innych projektów, prowadzących do osiągnięcia takich samych efektów. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą być osobami pobierającymi świadczenia emerytalne. Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz zajęciach Środowiskowych Domów Samopomocy i innych placówek, jeżeli rodzaj wsparcia nie jest powielony z działaniami podejmowanymi w placówce na rzecz danego uczestnika, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji lub/i indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego lub innym planem/programem wsparcia
zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki.

Wsparcie, w tym pomoc w zakresie:

– Wyjścia, powrocie/lub dojazdach w wybrane przez podopiecznego miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe)

– Zrobienia zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału podopiecznego przy ich realizacji

– Załatwieniu spraw urzędowych

– Nawiązaniu kontaktów/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami

– Korzystaniu z dóbr kultury (muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

– Wykonywaniu czynności dnia codziennego

– Przekazywaniu informacji odnośnie instytucjonalnego wsparcia dla ON

– Korzystaniu z urządzeń elektronicznych, w tym komputer, telefon, internet

– Prowadzeniu rozmów wspierająco – motywujących