Cel projektu: wejście 66 beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie:

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Osoby charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego.

Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności, zamieszkujące na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego i opolskiego oraz:

 • Wyłącznie w wieku aktywności zawodowej tj. osoby, które w dniu przystąpienia do projektu nie osiągnęły wieku emerytalnego
 • Posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Które na dzień rekrutacji do projektu NIE SĄ ZATRUDNIONE
 • Które NIE KORZYSTAJĄ z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej samej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów
 • Nie są zatrudnione w projekcie
 • Nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej

Zakres oferowanego wsparcia:

 • Diagnoza kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • Diagnoza kompetencji osobistych i społecznych
 • Diagnoza ograniczeń w aktywizacji zawodowej
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Doradztwo zawodowe
 • Wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego
 • Poszukiwanie i dobór kursów/staży zawodowych
 • Kursy/staże zawodowe
 • Monitoring kursów/staży zawodowych
 • Poszukiwanie i dobór ofert pracy

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ’’

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze

Tel./fax 32 647 80 50

biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

FB: www.facebook.com/stowklucz