Cel projektu: wejście 90 osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego w okresie: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie:

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Osoby charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego.

Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym bez względu na rodzaj niepełnosprawności, zamieszkujące na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego i opolskiego, a także:

 • Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
 • Pozostające bez zatrudnienia
 • Nie będące w wieku emerytalnym
 • Nie będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej
 • Nie korzystają z tej samej formy wsparcia w innym projekcie współfinansowanym ze środków PFRON

Zakres oferowanego wsparcia:

 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego
 • Wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego w podjęciu zatrudnienia
 • Możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego
 • Udział w kursie zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • Dodatki aktywizacyjne
 • Trening umiejętności społeczno-zawodowych
 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie działania zapewniane w projekcie, oparte są na metodologii zatrudnienia wspomaganego i mają na celu pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Nasze zadania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi projektu.

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ’’

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze

Tel./fax 32 647 80 50

biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

FB: www.facebook.com/stowklucz