Celem projektu „DROGA DO SUKCESU” jest kompleksowe wsparcie 180 osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym wejście 66 z nich na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025 roku.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, śląskiego czy opolskiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • z niepełnosprawnością intelektualną
 •  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 •  z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym
 •  z niepełnosprawnością sprzężoną
 • charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego
 • wyłącznie w wieku aktywności zawodowej tj. osoby, które w dniu przystąpienia do projektu nie osiągnęły wieku emerytalnego
 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • które na dzień rekrutacji do projektu NIE SĄ ZATRUDNIONE
 • które NIE KORZYSTAJĄ z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej samej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów
 • nie są zatrudnione w projekcie
 • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej

Zakres oferowanego wsparcia:

 • analiza kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • analiza kompetencji osobistych i społecznych
 • analiza ograniczeń w aktywizacji zawodowej
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo  i doradztwo zawodowe
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego
 • poszukiwanie i dobór kursów/staży zawodowych
 • kursy/staże zawodowe
 • poszukiwanie i dobór ofert pracy

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ’’

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze

Tel./fax 32 647 80 50

biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

FB: www.facebook.com/stowklucz