Cel projektu: Kompleksowe wsparcie 216 osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym wejście 78 Beneficjentów Ostatecznych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2026 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie:

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy

Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności, zamieszkujące na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego i opolskiego oraz:

 • Wyłącznie w wieku aktywności zawodowej tj. osoby, które w dniu przystąpienia do projektu nie osiągnęły wieku emerytalnego
 • Posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Które na dzień rekrutacji do projektu NIE SĄ ZATRUDNIONE
 • Które NIE KORZYSTAJĄ z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej samej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów
 • Nie są zatrudnione w projekcie
 • Nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej
 • W przypadku uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy zakres wsparcia nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.

Zakres oferowanego wsparcia:

 • Diagnoza Doradcy Zawodowego
 • Diagnoza Psychologa
 • Diagnoza Trenera Zatrudnienia Wspomaganego
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Wsparcie Psychologa
 • Wsparcie Doradcy Zawodowego
 • Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspomaganego
 • Poszukiwanie ofert pracy
 • Poszukiwanie szkoleń/kursów/kursów zawodowych/staży zawodowych
 • Szkolenia/Kursy/Kursy zawodowe
 • Staże zawodowe

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ’’

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze

Tel./fax 32 647 80 50

biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

FB: www.facebook.com/stowklucz